Parlag Kereskedelmi Kft. Általános értékesítési feltételei és kikötései

 

 


1.           Általános:
Jelen általános feltételek a Parlag Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Eladó) által értékesített termék(ek)re magyarországi Vevővel kötött adás-vételi illetve szállítási megállapodás és alkalmazásuk kötelező, kivéve, ha a felek írásban más feltételben állapodnak meg.
Ezen dokumentumok a szállítási szerződésben felsorolva kerülnek rögzítésre. Amennyiben a felsorolt mellékletekben nem részletezett megállapodás mást nem tartalmaz, Eladó az alább felsorolt feltételek szerint teljesít, illetve követel.
A mellékletekben nem egyértelmű vagy kétes kérdésekben mindig a legutolsó dátumú feltétel az érvényes.

2.           A szerződés tárgya és terjedelme:

2.1.       Amikor Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termék(ek)re vonatkoznak. Egyéb megkötés hiányában Eladó ajánlatát egy hónapig tartja érvényesnek.

2.2.       A szerződés terjedelmét, a beszállítandó termékek adatait és egységárait a mellékelt „Anyagjegyzék” tartalmazza, amennyiben az előzetes ajánlatok, megrendelések nem egyértelműsítik a szerződés terjedelmét.

3.           Árak:

3.1.       A termék(ek) ára(i) a leszállítás időpontjáig csak az esetleges adó- vagy vámrendelkezések módosulása miatt változhat(nak).

3.2.       Az árak - külön rendelkezés hiányában - rakodás nélkül értendők.

3.3.       Vevő megbízás vagy megkezdett gyártás utáni különleges vagy változtatási kívánságait Eladó jogosult külön felszámítani.

4.           Az adás-vétel létrejötte:
Az adás-vételi megállapodás akkor jön létre, ha

-         Vevő Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó írásos megrendelést ad ki, vagy

-         ajánlat hiányában Eladó Vevő megrendelését minden részletében elfogadó írásos rendelés visszaigazolást ad ki

5.           Az adás-vételi megállapodás módosítása:

5.1.       A megkötött adás-vételi megállapodást a felek csak közös egyetértéssel és írásban módosíthatják.

5.2.       Nem tekinthető módosításnak, ha Eladó a termék(ek)en a megállapodás megkötése után olyan műszaki változtatást eszközöl, mely a rendeltetésszerű használatot nem érinti, a teljesítményt nem befolyásolja.


6.           Fizetési feltételek:

6.1.       A fizetési feltételek a mellékletek ajánlataiban vagy a szállítási szerződésben szerepelnek.

6.2.       Amennyiben a 6.1. alatti okmányok nem tartalmaznak fizetési feltételeket, úgy Vevő a termék(ek) és/vagy szolgáltatás teljes ellenértékét az átvételkor készpénzben köteles megfizetni.

6.3.       Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki kamat kétszerese.

6.4.       Fizetési késedelem esetén Eladó fenntartja a jogot, hogy felfüggessze kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a tartozást részére ki nem fizették.

6.5.       A 10 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha Eladó fizetésre tett felszólítása 3 napon túl is hatástalan marad, Vevő feljogosítja Eladót, hogy teljes joggal felmondja a szerződést.

6.6.       Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő részszámlázásra kivéve, ha az adás-vételi megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

6.7.       Vevő köteles megtéríteni Eladónál a fizetési késedelem miatt felmerült összes beszedési költséget, ügyvédi díjakat és bírósági költségeket.

7.           Átadás-átvétel:

7.1.       Az összes szállítást az ajánlat szerint teljesíti Eladó kivéve, ha az adás-vételi megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

7.2.       Az átadás-átvételek pontos időpontjáról Eladó a Vevőt 2 munkanappal megelőzően köteles értesíteni.

7.3.       Az átadás-átvételekről felek jegyzőkönyveket vagy szállítóleveleket készítenek. Az átvétellel a teljesítés megtörténik és a kárveszély Vevőre száll át.

7.4.       Ha Vevő a készrejelentett termék(ek) átvételét elmulasztja vagy az átvétel Vevő hibájából meghiúsulna, akkor Eladó jogosult tárolási díjat felszámítani, melyet Vevő a termék(ek) átvételéig köteles viselni. A tárolási díj 1 napra eső összege az áru ellenértékének 1,5 ezreléke. Vevő köteles a szállítási többletköltségeket is megfizetni.

8.           Határidők, kötbérek:

8.1.       A teljesítési határidőket az ajánlat vagy a szállítási szerződés tartalmazza.

8.2.       Eladó mentes bármiféle teljesítési határidő kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte esetén, amely nem nála vagy beszállítóinál következett be (pl. háború, tűzvész, sztrájk, embargó, árvíz, természeti csapás) s általuk nem volt befolyásolható. Ebben az esetben Eladó köteles Vevőt a teljesítési idő megváltozásáról értesíteni.

8.3.       Abban az esetben, ha Eladó a szállítási határidőt ajánlatában átfutási időben adja meg, akkor a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbitől számítva értendő:

-         a megrendelés Eladó által történő visszaigazolásának időpontja

-         a Vevő által vállalt információk és/vagy előleg Eladónak történő átadásának időpontja.

9.           Tulajdonjog fenntartása:

9.1.       Eladó fenntartja tulajdonjogát az ellenérték és járulékai (pl. ÁFA, csomagolás, szállítás, stb.) teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a termék(ek) ellenértéke a 6.5. pontban megadott időpontig nem kerül kifizetésre, úgy Eladó követelheti a leszállított termék(ek) visszaszolgáltatását.

9.2.       Amennyiben a termék(ek)et átalakították vagy beépítették, az átalakított termék(ek)re vagy arra a termékre, amelybe beépítették az ellenérték kifizetéséig Eladónak zálogjoga van. Vevő kötelezi magát arra, hogy Eladó tulajdonjogát képviseli olyan harmadikféllel szemben, akinek a termék(ek)et eladni szándékozta.

9.3.       Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig a termék(ek) üzembe nem helyezhető(k), s Eladóval szemben garanciális vagy szavatossági igény nem érvényesíthető.

10.      Nemzetközi szállítmányozás (csak akkor érvényes, ha valutában történt a megállapodás):

10.1.    Külföldi termék(ek) értékesítésénél Vevő a vámkezelésnél kötelező mindenkori ÁFA tartalmát a vámügyintézésig köteles átutalással teljesíteni Eladó MKB Banknál vezetett 10300002-20202682-00003285 számú bank számlájára.

10.2.    Eladó két nappal a vámügyintézés időpontját megelőzően köteles írásban értesíteni Vevőt ÁFA fizetési kötelezettségére. Ez előteljesítésnek minősül.

11.        Reklamációk:

11.1.    Eladónak a termék(ek)kel kapcsolatos felelőssége akkor szűnik meg, amikor az árut jó állapotban a 7.1. pontban említett vagy az adás-vételi megállapodásban rögzített címre leszállította és az átadás-átvétel megtörtént.

11.2.    A gyári hiányosságokkal kapcsolatos igényeket Eladó csak akkor fogadja el, ha arról Eladót az áru átvételét követő tíz (10) napon belül írásban értesíti.


12.        Érvénytelenítések:

Az adás-vétel létrejötte után azt csak akkor lehet érvényteleníteni, ha Eladó összes kiadását visszatérítik és Eladót Vevő bármilyen veszteség ellen kártalanítja.

13.        Szavatosság, garancia:

13.1.    A szavatosság tekintetében Eladót a Ptk. vonatkozó rendelkezései kötelezik.

13.2.    Eladó 13.1. pont alatt vállalt kötelezettsége nem érvényes arra az esetre, ha

-         a termék szállítójárműről történő lerakodása nem megfelelő módon történik,

-         a terméket nem megfelelő módon tárolták

-         a termékeket nem a rendeltetésének megfelelően vagy szakszerűtlenül építették be

13.3.    Eladó Vevő iránti felelőssége nem haladhatja meg a termék eredeti vételárát. Eladó semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Vevő vagy harmadik felek felé a késedelmekért, a különleges és/vagy közvetett, következményes károkért.

14.        Jogviták:

14.1.    Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, melyet felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

14.2.    Felek megállapodásában és ahhoz kapcsolódó jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

 

 

Budapest, 200

 

Projekt megnevezése:        

 

 

Mellékletek:

ajánlatkérések, ajánlatok, emlékeztető, megrendelés, megrendelés visszaigazolás, anyagjegyzék, stb.

 

 

 

 

 

 

 

-----------------                                        -------------------

VEVŐ                                                    ELADÓ